Handelsvillkor

Allmänna uppgifter

1. AMGS Group är ett judiriskt namn på företag som tillverkar och säljer reklam- och marknadsföringsmaterial samt bedriver sin ekonomiska verksamhet under följande namn:
a/ AMGS Group Sp. z o.o. Sp. med säte i Polen, 80-017 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 215B, NIP 5833278093, REGON: 368996951
b/ Battechnik Maciej Jerz med säte i Polen, 26-600 Radom, Ul. Rodziny Winczewskich 10/19a, NIP PL7991848900
2. Genom att ingå samarbetet med de ovannämnda firmorna förklarar kunden att han eller hon känner till samarbetsvillkor och helt accepterar dem.

Samarbetsvillkor

1. Skriftligt orderbekräftelse , även i form av e-post innebär att den som beställer, nedan kallat kunden, ingår avtal med den som säljer, nedan kallat AMGS Group under de villkor och regler som fastställdes i handelsvillkor.
2. Beställningar utförs endast efter en skriftlig bekräftelse, även i form av e-post, av ett givet projekt eller prov. I särskilda fall krävs det att skicka betallningsbevis på hela summan eller en del av den betald i den valuta som fastställdes i försäljningsdokument. Beviset bör skickas till AMGS Groups bankkonto.
3. AMGS Group har rätt till att vägra eller stoppa att realisera beställning samt ändra det förhandlade priset om:

a/ beställning inte överskrider det minimala antalet produkter som finns i offert
b/ kunden kräver en kortare ledtid än den som fastställts i offert
c/ kunden dröjer med att betala förfallna fakturer
d/ kunden inte skickade filer i format som krävs

4. Prissättningar som skickats till kunden i form av e-post upphör att gälla efter 7 dagar från den dag de sändes.
5. Kunden förplikar sig att skicka en rätt fil, dvs i vektorgrafik format.

Reklamationer

1. Reklamation bör framställas utan dröjsmål, dvs senast 7 dagar efter att få varor.
2. Reklamation bör framställas i skriftlig form och sändas till AMGS Groups e-postadress, tillsammans med framställning av skäl till reklamation.
3. Reklamationer som sändes senare än 7 dagar efter att få varor betraktas inte.
4. Reklamationer behandlas endast om varor inte stämmer överens med det som man har beställt.
5. Reklamationer behandlas inte om det finns fel i tryck som uppstod till följd av fel i filer som sändes av kunden.
6. Men hänsyn till olika skärminställningar behandlas inte reklamationer som angår färgnyanser. Vi ber dig att ägna uppmärksamhet åt våra produktbeskrivningar eller att beställa provprodukt.
7. Material som vi använder för att utföra beställningar kommer från olika tillverkare. På grund av detta behandlas vi inte reklamationer som angår små ändringar på färgnyanser av material och tryck. Detta gäller när kunden har gjort beställning på provprodukt och senare köpt den eller när kunden har beställt nytryck på tidigare tillverkadeprodukter.
8. Reklamationer behandlas inte om de angår skador eller förseningar som uppstått under transporten. För skador och förseningar under transporten avsvarar transportföretag. Det är ett faktor som är oberoende av AMGS Group.
9. AMGS Group ansvarar inte för icke-uppförande eller felaktigt uppförande av sina plikter om det uppstått på grund av force majeure, t.ex. naturkatastrofer, jordbävningar, cykloner, stormar, översvämningar, dimmor, strejkar, krig, upplopp, vägspärrar, ändringar i vägtrafiken.
10. AMGS Groups skadeståndsansvar gentemot kunden (oberoende av rättslig grund) begränsar sig till att betala beställningskostnad eller/och tjänstekostnad.
11. AMGS Group tar ansvar endast för faktiska skador. AMGS Group ansvarar inte för fördelar som kunden skulle ha erhållit, om han inte hade lidit skador (utebliven vinst).

Slutbestämmelser

1. AMGS Group har rätt till att ändra handelsvillkor.
2. I frågor som inte omfattas av detta avtal finns tillämpliga bestämmelser i civillagen.
3. Tvister angående beställningar som uppstod mellan säljaren och kunden, som är konsument i enlighet med Art.22¹ civillagen behandlas av almänna domstolar och i enlighet med civillagen. Tvister mellan säljaren och kunden som inte är konsument behandlas av behöriga domstolar med avseende på säljarens säte.